زالوی ما از نوع بهترین نوع  زالوی ایرانی می باشد که در تمام جهان هم طرفداران بیشماری دارد
زالوی مخصوص ایرانی hirudo orientalis می باشد

چند شرط اصلی  زالو  مولد : 

*تشکیل شدن اندام جنسی

*آگاهی از زمان های تغذیه شده
*سایز  زالو  براساس قطر آن
*پرورش در محیط بهداشتی و استریل بودن فارم